अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन महाराष्ट्र पोलीसांची उद्दिष्ट्ये हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार
This Site is under upgradation & maintenance

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन महाराष्ट्र पोलीसांची उद्दिष्ट्ये हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

सामान्य बदल्या / बढती

जिल्हा लिपिक संवर्गातील बदली बाबतचे परिपत्रक (प्र. अ. का. अ. प्र.लि. ) दिनांक . १७/०३/२०२१.

१८/०३/२०२१

पोलीस महासंचालकांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लिपिक पदावरुन लघुटंकलेखक पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना सन २०२०-२०२१.

२६ मार्च २०२१

विभागीय अर्हता परीक्षा सन २०१३ मधील उत्तीर्ण पोलीस अमंलदारांना पोलीस उप निरीक्षक गट-ब (अराजपत्रीत) या पदावरील पदोन्नती आदेश.

०८ मार्च २०२१

पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बदली

०४ मार्च २०२१

परिविक्षाधीन पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना नियमित नियुक्ती देणेबाबत

०४ मार्च २०२१

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी ) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

०३ मार्च २०२१

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

०३ मार्च २०२१

सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक , राज्य राखीव पोलीस बल पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

०३ मार्च २०२१

निशस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षक ते निशस्त्र पोलीस निरीक्षक पदोन्नती आदेश.

२३-फेब्रुवारी-२०२१

कार्यालय अधीक्षक ते वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक/ प्रशासकिय अधिकारी यांचे पदोन्नती आदेश.

२३-फेब्रुवारी-२०२१

विपोमनि / पोलीस आयुक्त व पोलीस उपआयुक्त /पोलीस अधीक्षक यांच्या बदलीबाबत.

१५-फेब्रुवारी-२०२१

महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बदली

१५-फेब्रुवारी-२०२१

पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त आणि पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त यांच्या बदल्या .

१२-फेब्रुवारी-२०२१

पदोन्नती आदेश पोलीस उप निरीक्षक बिनतारी संदेश ( अभि.) ते पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश ( अभि.), दिनांक - ११/०२/२०२१

११-फेब्रुवारी-२०२१

पदोन्नती आदेश पोलीस उप निरीक्षक ( मोटार परिवहन विभाग ) ते पोलीस निरीक्षक (मोटार परिवहन विभाग), दिनांक - ११/०२/२०२१.

११-फेब्रुवारी-२०२१

समादेशक पदावरील तदर्थ पदोन्नती

०५-फेब्रुवारी-२०२१

राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यास बदलीने पदस्थापना.

२२-जानेवारी-२०२१

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि: शस्त्र) यांची बदली.

२२-जानेवारी-२०२१

पोलीस महासंचालक यांचे बदली आदेश.

१३-जानेवारी-२०२१

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (निःशस्त्र) सर्वसाधारण बदल्या.

०६-जानेवारी-२०२१

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील निम्नश्रेणी लघुलेखकांना उच्च श्रेणी लघुलेखक पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना आदेश २०२०-२१.

०१-जानेवारी-२०२१

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील उच्च श्रेणी लघुलेखकांना स्वीय सहायक (राजपत्रित, गट ब) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना आदेश २०२०-२१.

०१-जानेवारी-२०२१

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र ) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

३०-डिसेंबर-२०२०

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लघुटकलेखकांना निन्मश्रेणी लघुलेखक पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना आदेश २०२०-२१.

२८-डिसेंबर-२०२०

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र ) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

२४-डिसेंबर-२०२०

राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) आणि पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना करण्याबाबत.

११-डिसेंबर-२०२०

सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक बदल्या -२०२०.

१०-डिसेंबर-२०२०

पोलीस उप अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त मोटार परिवहन या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

१०-डिसेंबर-२०२०

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र ) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

२६-नोव्हेंबर-२०२०

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना

२९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

२९-ऑक्टोबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधिक्षक / पोलीस उप आयुक्त अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापना.

२९-ऑक्टोबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने/बदलीने पदस्थापना.

२९-ऑक्टोबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस उप महानिरीक्षक श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

२९-ऑक्टोबर-२०२०

राखीव पोलीस निरीक्षक (कालावधी पूर्ण) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग (अभियांत्रिकी ) (कालावधी पूर्ण) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग (वाहतूक) (कालावधी पूर्ण) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस निरीक्षक ( मोटार परिवहन विभाग ) (कालावधी पूर्ण) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

राखीव पोलीस निरीक्षक (विनंती) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग (अभियांत्रिकी ) (विनंती) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग (वाहतूक) (विनंती) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

राखीव पोलीस उप निरीक्षक (कालावधी पूर्ण) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस उप निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग (अभियांत्रिकी ) (कालावधी पूर्ण) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस उप निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग (वाहतूक) (कालावधी पूर्ण) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

राखीव पोलीस उप निरीक्षक (विनंती) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षक यांच्या सार्वत्रिक बदल्या - २०२० (विहीत कालावधी पूर्ण) आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षक यांच्या सार्वत्रिक बदल्या - २०२० (विहीत कालावधी पूर्ण) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षक यांच्या सार्वत्रिक बदल्या - २०२० (विनंती) बदली आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षक यांच्या सार्वत्रिक बदल्या - २०२० (विनंती) आदेश दिनांक - २९/१०/२०२०

२९-ऑक्टोबर-२०२०

विभागीय अर्हता परीक्षा -२०१३ मधील अंमलदारांना पोलीस उप निरीक्षक पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

२०-ऑक्टोबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्रेणीतील अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापना.

१५-ऑक्टोबर-२०२०

राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना

१५-ऑक्टोबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधिकारी यांची पदोन्नती / बदलीने पदस्थापना.

१५-ऑक्टोबर-२०२०

राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

१५-ऑक्टोबर-२०२०

लघुलेखकाचे सर्वसाधारण बदली आदेश- 2020

१३-ऑक्टोबर-२०२०

विशेष पोलीस महानिरीक्षक व पोलीस उप महानिरीक्षक यांची बदलीने पदस्थापना

०९-ऑक्टोबर-२०२०

अपर पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकारी यांची बदलीने / पदोन्नतीने पदस्थापना

०९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना

०९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना

०९-ऑक्टोबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधिक्षक / पोलीस उप आयुक्त अधिकारी यांची पदोन्नतीने / बदलीने पदस्थापना

०९-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त / पोलीस उप अधीक्षक बदली आदेश

०८-ऑक्टोबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त /सहायक पोलीस अधीक्षक बदली आदेश

०७-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त / पोलीस उप अधीक्षक बदली आदेश

०७-ऑक्टोबर-२०२०

राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (निःशस्त्र) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

०१-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस उप महानिरीक्षक श्रेणीतील पदावर भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

०१-ऑक्टोबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी आणि राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) संवर्गातील या अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

०१-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस अधिक्षक / पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

०१-ऑक्टोबर-२०२०

पोलीस अधिक्षक / पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

१७-सप्टेंबर-२०२०

पोलीस उप महानिरीक्षक श्रेणीतील पदावर भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने / बदलीने पदस्थापना.

१७-सप्टेंबर-२०२०

भारतीय पोलीस सेवेतील विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

१७-सप्टेंबर-२०२०

अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या पदावर भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी यांच्या बदलीने पदस्थापना.

१७-सप्टेंबर-२०२०

विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांची बदलीने पदस्थापना

०३-सप्टेंबर-२०२०

विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांची बदलीने पदस्थापना

०२-सप्टेंबर-२०२०

अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी यांची पदोन्नती /बदलीने पदस्थापना.

०२-सप्टेंबर-२०२०

पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी यांची पदोन्नतीने पदस्थापना.

०२-सप्टेंबर-२०२०

पोलीस महासंचालक दर्जाच्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

०२-सप्टेंबर-२०२०

पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी यांची पदोन्नती /बदलीने पदस्थापना.

०२-सप्टेंबर-२०२०