महाराष्ट्र राज्य पोलीस

पोलीस भरती

२२-जून-२०२०


विधी अधिकारी ( वर्ग-ब ) व विधी अधिकारी यांची रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्यासाठी जाहिरात व अर्जाचा नमुना संकेत स्थळावर प्रसारित करण्याबाबत.

१७-जून-२०२०


पोलीस महासंचालक यांचे नक्षल विरोधी अभियान सल्लागार म्हणून कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत्त विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याबाबत.

३०-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस शिपाई भरती - २०१९ जहिरात - रा. रा. पो. बल गट क्र.५ - दौंड

१३-सप्टेंबर-२०१९


पोलीस शिपाई चालक पदाचे सेवाप्रवेश नियम 2019

०५-सप्टेंबर-२०१९


महाराष्ट्र पोलीस शिपाई भरती - २०१९ शुध्दीपत्रक

१९-ऑगस्ट-२०१९


महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश)(सुधारणा) नियम, २०१९.

२२-जुलै-२०१९


महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम, २०१९.