महाराष्ट्र राज्य पोलीस

पोलीस भरती

१२-नोव्हेंबर-२०२०


अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, म. राज्य, मुंबई कार्यालयाच्या आस्थापनेवर सेवानिवृत्त वरिष्ठ स्वीस सहायक / स्वीय सहायकांची करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याकरिता जाहिरात देण्याबाबत.

३०-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस शिपाई भरती - २०१९ जहिरात - रा. रा. पो. बल गट क्र.५ - दौंड

१३-सप्टेंबर-२०१९


पोलीस शिपाई चालक पदाचे सेवाप्रवेश नियम 2019

०५-सप्टेंबर-२०१९


महाराष्ट्र पोलीस शिपाई भरती - २०१९ शुध्दीपत्रक

१९-ऑगस्ट-२०१९


महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश)(सुधारणा) नियम, २०१९.

२२-जुलै-२०१९


महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम, २०१९.