महाराष्ट्र राज्य पोलीस

पोलीस भरती

०२-डिसेंबर-२०१९


सायबर गुन्ह्यांपासुन महिला व बालकांचे प्रतिबंध सल्लागार नेमणुक २०१९ – उत्तरतालिका

०२-डिसेंबर-२०१९


जिल्हा व लोहमार्ग चालक पोलीस शिपाई भरती – २०१९

०२-डिसेंबर-२०१९


राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती - २०१९

३०-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस शिपाई भरती - २०१९ जहिरात - रा. रा. पो. बल गट क्र.५ - दौंड

२७-नोव्हेंबर-२०१९


विधी अधिकारी, "वर्ग-अ" चे १ पद (कंत्राटी पध्दत) भरती प्रक्रिया - २०१९

२५-नोव्हेंबर-२०१९


पो.म.सं. कार्यालयात इंग्रजी निम्न-उच्चश्रेणी लघुलेखक/स्वीय सहायक/वरिष्ठ स्वीय सहायक यांची नेमणूक करण्याकरीता सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची करार पद्धतीने नियुक्ती करण्यासाठी नामसूचिका तयार करण्याबाबत

१३-सप्टेंबर-२०१९


पोलीस शिपाई चालक पदाचे सेवाप्रवेश नियम 2019

०५-सप्टेंबर-२०१९


महाराष्ट्र पोलीस शिपाई भरती - २०१९ शुध्दीपत्रक

१९-ऑगस्ट-२०१९


महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश)(सुधारणा) नियम, २०१९.

२२-जुलै-२०१९


महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम, २०१९.