महाराष्ट्र राज्य पोलीस

Other Flash


१६-जानेवारी-२०१८


मालमत्ता कर पाणीपट्टी दि १६/०१/२०१८ पर्यंतची

१५-जानेवारी-२०१८


पोलीस उप-अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त सार्वत्रिक बदल्या -२०१८ करीता माहिती पाठविणेबाबत.

१५-जानेवारी-२०१८


निःशस्त्र पोलीस उप-निरीक्षकांच्या सार्वत्रिक बदल्या -२०१८ करीता माहिती पाठविणेबाबत

१५-जानेवारी-२०१८


माहितीचा अधिकार अधिनियम , २००५ अंतर्गत सन २०१७ चा १२ वा वार्षिक अहवाल तयार करणेबाबत .

१२-जानेवारी-२०१८


निःशस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षकांच्या सार्वत्रिक बदल्या -२०१८ करीता माहिती पाठविणेबाबत

१२-जानेवारी-२०१८


सार्वत्रिक बदल्या - २०१८ करिता माहिती पाठविण्याबाबत १. राखीव पोलीस उपनिरीक्षक , पोलीस निरीक्षक २. पोलीस बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस उपनिरीक्षक , पोलीस निरीक्षक (अभि / वाह ) / (भंडारपाल / वीजतंत्री ) ३. मोटार परिवहन विभागातील पोलीस उपनिरीक्षक , पोलीस निरीक्षक ( तांत्रिक व नौका ) ४. पोलीस उपनिरीक्षक , पोलीस निरीक्षक आयुधीक

११-जानेवारी-२०१८


जिल्हा व मुफसल लिपिक संवर्गतील अधिकारी / कर्मचार्याच्या सर्वसाधारण बदल्या-2018

११-जानेवारी-२०१८


संवर्गबाह्य बदल्या-2018

१०-जानेवारी-२०१८


राज्य पोलीस दलासाठी वाहनांची अनुज्ञेयता ठरविण्याबाबत.

०९-जानेवारी-२०१८


निःशस्त्र पोलीस निरीक्षकांच्या सार्वत्रिक बदल्या -२०१८ करीता माहिती पाठविणेबाबत