महाराष्ट्र राज्य पोलीस

Other Flash


२१-ऑक्टोबर-२०२०


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त / सहायक समादेशक यांच्या सेवानिवृत्तीची अधिसूचना.

१४-ऑक्टोबर-२०२०


पोलीस स्मृतीदिन -2020.

०७-ऑक्टोबर-२०२०


पोलीस स्मृतीदिनानिमित्त आयोजित करावयाचे कार्यक्रम – २१ ऑक्टोबर, २०२०

०४-सप्टेंबर-२०२०


महाराष्ट्रातील गुन्हे - २०१८, भाग - ०२.

०४-सप्टेंबर-२०२०


महाराष्ट्रातील गुन्हे - २०१८, भाग - ०१

०३-सप्टेंबर-२०२०


विशेष सेवा पदक – 2020.

२८-ऑगस्ट-२०२०


आंतरीक सुरक्षा सेवा पदक - २०२०

२४-ऑगस्ट-२०२०


कार्यक्रम अंदाजपत्रक (प्रस्तावना) सन - २०२१-२२

२४-ऑगस्ट-२०२०


महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेंतर्गत पॅनलवर असलेल्या रुग्णालयाची यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत.

१४-ऑगस्ट-२०२०


सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रके तयार करणेबाबत