महाराष्ट्र राज्य पोलीस

Other Flash


२१-ऑगस्ट-२०१९


संशयास्पद सचोटी असलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांची सन २०१८-१९ ची यादी (दिनांक ०१/०४/२०१८ ते अद्यापपावेतो )

२१-ऑगस्ट-२०१९


पोलीस महासंचालक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिका-यांचे आज्ञांकित कक्षात उपस्थित राहताना घटक प्रमुखांची परवानगी घेण्याबाबत…

१९-ऑगस्ट-२०१९


२०२० च्या प्रजासत्ताकदिनी (२६/०१/२०२०) उल्लेखनीय सेवेबद्दल राष्ट्रपतींचे पोलीस पदक व गुणवत्तापूर्ण सेवेबद्दल पोलीस पदक मंजुरीकरिता पाठवावयाच्या शिफारशी.

१४-ऑगस्ट-२०१९


२० ऑगस्ट २०१९ - सदभावना दिवस.

०९-जुलै-२०१९


असाधारण आसुचना कुशलता पदक – 2019 करिता शिफारशी मागविण्याबाबत

०६-ऑगस्ट-२०१९


वरिष्ठ श्रेणी लिपिकांची पर्यवेक्षकीय परीक्षा आणि कनिष्ठ श्रेणी लिपिकांची सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा – २०१९ चे परिपत्रक.

२४-जुलै-२०१९


जिल्हा / परिक्षेत्रीय पोलीस क्रीडा स्पर्धा – २०१९

२२-जुलै-२०१९


कार्यक्रम अंदाजपत्रक सन २०२०-२१ तयार करणेसंबंधी.

१९-जुलै-२०१९


स्थायी आदेश सन - २०१९

१५-जुलै-२०१९


पोलीस महासंचालक कार्यालयात सेवा निवृत्त अधिका-याची करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याकरिता नामसुचिका तयार करण्याबाबत.