महाराष्ट्र राज्य पोलीस

Other Flash


२३-एप्रिल-२०१८


१५ व्या वित्त आयोगास वितीय मत्ता व दायीत्वाची (FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES) ची माहिती सादर करण्याबाबत

२०-एप्रिल-२०१८


संशयास्पद सचोटी असलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांची सन २०१७ – २०१८ ची यादी. दिनांक ०१.०४.२०१७ ते दिनांक ३१.०३.२०१८

१८-एप्रिल-२०१८


शहिद झालेल्या पोलीस अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे स्मारक स्थापन करण्याबाबत

१७-एप्रिल-२०१८


शासनाचा लेखा परीक्षणाला प्रतिसाद या परिछेदासंदर्भात प्रधान लेखापाल (लेखा परीक्षा) यांचे सामान्यआणि सामाजिक क्षेत्र अह्वालावर कार्यवाही करणेबाबत

०९-एप्रिल-२०१८


पोलीस उप निरीक्षक यांचे सन २०१७-१८ चे कार्यमुल्यामापन अहवाल नवीन नमुन्यात लिहण्याबाबत घटक प्रमुखांना सूचना देण्याबाबत.

०७-एप्रिल-२०१८


गट – अ (राजपत्रित) व गट ब (राजपत्रित) संवर्गातील पोलीस निरीक्षक व सहायक पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी यांचे कार्यमुल्यांकन अहवाल महापार या संगणक प्रणाली मध्ये नोंदविण्याबाबत...

०६-एप्रिल-२०१८


सरदार वल्लभभाई पटेल राष्टीय पोलीस अकदमी हैद्राराबाद येथे उपसंचालक (भापोसे) या पदावर प्रतिनियुकती करीता नामनिर्देशन पाठविणेबाबत

०४-एप्रिल-२०१८


मपोसे अधिकाऱ्याचे सन २०१७-२०१८ चे गोपनीय अहवाल online पध्दतीने लिहिण्याबाबत

३१-मार्च-२०१८


न्यायालयीन प्रकरणे हाताळतांना अर्ध न्यायिक (Quasi Judicial) दर्ज्याच्या प्राधिका-यांनी पाळावयाची मार्गदर्शक तत्त्वे.

२७-मार्च-२०१८


पोलीस उप निरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१६