महाराष्ट्र राज्य पोलीस

Other Flash


२३-जानेवारी-२०२०


राष्ट्रीय मतदार दिन २५ जानेवारी, २०२०

२३-जानेवारी-२०२०


पोलीस महासंचालकांच्या जिल्हा लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ श्रेणी लिपिकांना प्रमुख लिपीक पदावर पदोन्नीतीसाठी सन २०१९-२० ची निवडसुची तयार करण्याबाबत.

२३-जानेवारी-२०२०


मुफसल लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी / वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक ते कनिष्ठ श्रेणी लिपीक यांची सर्वसाधारण बदल्या २०२०.

२०-जानेवारी-२०२०


संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याच्या अनुषंगाने माहिती पाठविण्याबाबत…

१३-जानेवारी-२०२०


महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेंतर्गत पॅनलवर असलेल्या रुग्णालयाची यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत

०३-जानेवारी-२०२०


मा. न्यायालयाच्या / न्यायाधिकारणाच्या न्यायनिर्णयानुसार अतिप्रदान केलेल्या वेतनाच्या कपातीसाठी वसुल रक्कम परत करणेबाबत

०३-जानेवारी-२०२०


सन २०२० मध्ये जिल्हा व मुफसल लिपीक संवर्गातील सेवानिवृत्त होणारे प्रशासकीय अधिकारी / वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय अधीक्षक/ प्रमुख लिपिक / वरिष्ठ श्रेणी लिपीक व लघुलेखक.

१९-डिसेंबर-२०१९


महिला पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांच्या करिता प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये अस्तित्वात असलेल्या स्वतंत्र स्वच्छतागृह व विश्रामगृहाची माहिती (बृहन्मुंबई वगळून)

०३-डिसेंबर-२०१९


श्री. संजय बर्वे, भापोसे (MH:1987), पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबाई यांना मुदतवाढ देण्याबाबत.

०३-डिसेंबर-२०१९


महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेतंर्गत पॅनलवर असलेल्या रुगणालयाची यादी प्रसिध्द करण्याबाबत