महाराष्ट्र राज्य पोलीस

Other Flash


१४-ऑगस्ट-२०२०


सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रके तयार करणेबाबत


पोलीस स्मृतीदिन - २०२०

११-मे-२०२०


पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना होणारे कोविड -19 (कोरोना) विषाणूचे संक्रमण रोखणेकरिता प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून CAMPHOR 1 M HOMEOPATHY MEDICINE वापराबाबत...

३०-एप्रिल-२०२०


सन्मानचिन्ह व पदके - २०१९ .

२८-एप्रिल-२०२०


आंतरराज्य प्रवासासाठी कोविड- १९ ई - पास संबंधी ऑनलाईन लिंक व सुचना

२७-एप्रिल-२०२०


कोविड -१९ विषाणूच्या संसर्ग / प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अधिकारी / कर्मचारी यांनी घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत मार्गदर्शक सुचना.

२३-एप्रिल-२०२०


महामारी रोगविरोधी कायदा 1897 सुधारीत कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबत.

२१-एप्रिल-२०२०


SECTION 60 OF आपती व्यवस्थापन कायदा - २००५ .

०३-एप्रिल-२०२०


कोविड - १९ आंतरराज्य प्रवासासाठी आवश्यक पास (सूचना व नमुना)

२३-मार्च-२०२०


कोविड - १९ - साथीचे रोग नियंत्रण अधिनियम, १८९७ - संचारबंदी - आदेश