महाराष्ट्र राज्य पोलीस

HBA / MOTOR CYCLE / COMPUTER WAITING LIST AND SANCTION LIST OF MAHARASHTRA POLICE


२४-मार्च-२०२०


ठेव सलंग्न विमा योजना आदेश दि.२४/०३/२०२०.

१३-मार्च-२०२०


संगणक अग्रिम आदेश दि. 12/03/2020.

०७-जानेवारी-२०२०


घरबांधणी अग्रिमाचे आदेश ७६१० दि. ०७/०१/२०२०

२५-नोव्हेंबर-२०१९


घरबांधणी अग्रिम आदेश -७६१०, दिनांक २५/११/२०१९

१९-ऑक्टोबर-२०१९


घरबांधणी अग्रीमाचे परिपत्रक. दि .१९/१०/२०१९.

१५-ऑक्टोबर-२०१९


घरबांधणी अग्रिम आदेश - ७६१०, दिनांक - १५/१०/२०१९

२१-सप्टेंबर-२०१९


घरबांधणी अग्रिम आदेश - ७६१०, दिनांक - २१/०९/२०१९

०७-एप्रिल-२०१८


राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचारी यांना घरबांधणी अग्रीमाकरिता बँका मार्फत कर्ज व्यवस्था