महाराष्ट्र राज्य पोलीस

HBA / MOTOR CYCLE / COMPUTER WAITING LIST AND SANCTION LIST OF MAHARASHTRA POLICE


२४-एप्रिल-२०१८


राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे घरबांधणी अग्रीमाकारिता बँकांमार्फत कर्ज व्यवस्था करण्याबाबत - 24/04/2018

२४-एप्रिल-२०१८


राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे घरबांधणी अग्रीमाकारिता बँकांमार्फत कर्ज व्यवस्था करण्याबाबत- 20/04/2018.

०७-एप्रिल-२०१८


राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचारी यांना घरबांधणी अग्रीमाकरिता बँका मार्फत कर्ज व्यवस्था

०४-एप्रिल-२०१८


ठेव संलग्न विमा योजनेबाबतचे ज्ञापन दिनांक ०४/०४/२०१८

३१-जानेवारी-२०१८


घरबांधणी अग्रीमाचे अर्ज ' ऑनलाईन ' भरण्याबाबतची कार्यशाळा.


HOUSE BUILDING ADVANCE NAME OF THE BANK A/C & D.D.O. DATED - 08/12/2017


HOUSE BUILDING ADVANCE ORDER DATED - 30/11/2017


REQUIREMENTS AND INFORMATION REGARDING HBA 15/11/2017


HOUSE BUILDING ADVANCE ORDER DATED 06/11/2017


DEPOSIT LINK INSURANCE SCHEME ORDER DATED 06/11/2017