महाराष्ट्र राज्य पोलीस

HBA / MOTOR CYCLE / COMPUTER WAITING LIST AND SANCTION LIST OF MAHARASHTRA POLICE


२२-जून-२०१८


घरबांधणी अग्रिमावरील व्याज श्मापित करण्याबाबतचे परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.

२०-जून-२०१८


घरबांधणी अग्रीमाचे आदेश – १९/०६/२०१८

१५-जून-२०१८


घरबांधणी अग्रिमाबाबतचे परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.

०७-जून-२०१८


१५ व्या वित्त आयोगास वित्तीय आयोगास माहिती सादर करण्याबाबत.

२३-मे-२०१८


घरबांधणी अग्रिम आदेश संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.

१८-मे-२०१८


घरबांधणी अग्रिम परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.

०८-मे-२०१८


१५ व्या वित्त आयोगास वितीय मत्ता व दायीत्वाची (FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES) ची माहिती सादर करण्याबाबत

२७-एप्रिल-२०१८


राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचारी यांना घरबांधणीसाठी बँकांमार्फत कर्ज व्यवस्था करण्याबाबत.

२४-एप्रिल-२०१८


राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे घरबांधणी अग्रीमाकारिता बँकांमार्फत कर्ज व्यवस्था करण्याबाबत - 24/04/2018

२४-एप्रिल-२०१८


राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे घरबांधणी अग्रीमाकारिता बँकांमार्फत कर्ज व्यवस्था करण्याबाबत- 20/04/2018.