महाराष्ट्र राज्य पोलीस

HBA / MOTOR CYCLE / COMPUTER WAITING LIST AND SANCTION LIST OF MAHARASHTRA POLICE


१४- फेब्रुवारी-२०१९


घरबांधणी अग्रिमाचे आदेश दिनांक - १४/०२/२०१९

११- फेब्रुवारी-२०१९


घरबांधणी अग्रिमाचे परिपत्रक दि. - ११/०२/२०१९

०८- फेब्रुवारी-२०१९


घरबांधणी आग्रीमाचे आदेश – ०७/०२/२०१९

०८-जानेवारी-२०१९


राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचारी यांना घरबांधणीसाठी बँकांमार्फत कर्ज व्यवस्था करण्याबाबत.

२९-डिसेंबर-२०१८


घरबांधणी अग्रिम आदेश – २९/१२/२०१८.

१२-नोव्हेंबर-२०१८


ठेव संलग्न विमा योजनेबाबतचे आदेश दिनांक - ०६/११/२०१८

१०-नोव्हेंबर-२०१८


घरबांधणी अग्रिम आदेश – १०/१२/२०१८.

०६-डिसेंबर-२०१८


घरबांधणी अग्रिम आदेश - ०६.१२.२०१८

०५-डिसेंबर-२०१८


घरबांधणी अग्रिम आदेश - ०६.१२.२०१८ .

०५-डिसेंबर-२०१८


घरबांधणी अग्रिम आदेश - ०५.१२.२०१८ .