महाराष्ट्र राज्य पोलीस

HBA / MOTOR CYCLE / COMPUTER WAITING LIST AND SANCTION LIST OF MAHARASHTRA POLICE


१४-ऑगस्ट-२०१८


घरबांधणी अग्रिम मंजुरी आदेश दुसरा / तिसरा हफ्फ्ता - १४.०८.२०१८ .

१४-ऑगस्ट-२०१८


घरबांधणी अग्रिम आदेश - १४.०८.२०१८ .

२२-जून-२०१८


घरबांधणी अग्रिमावरील व्याज श्मापित करण्याबाबतचे परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.

२०-जून-२०१८


घरबांधणी अग्रीमाचे आदेश – १९/०६/२०१८

१५-जून-२०१८


घरबांधणी अग्रिमाबाबतचे परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.

०७-जून-२०१८


१५ व्या वित्त आयोगास वित्तीय आयोगास माहिती सादर करण्याबाबत.

२३-मे-२०१८


घरबांधणी अग्रिम आदेश संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.

१८-मे-२०१८


घरबांधणी अग्रिम परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.

०८-मे-२०१८


१५ व्या वित्त आयोगास वितीय मत्ता व दायीत्वाची (FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES) ची माहिती सादर करण्याबाबत

२७-एप्रिल-२०१८


राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचारी यांना घरबांधणीसाठी बँकांमार्फत कर्ज व्यवस्था करण्याबाबत.