महाराष्ट्र राज्य पोलीस

HBA / MOTOR CYCLE / COMPUTER WAITING LIST AND SANCTION LIST OF MAHARASHTRA POLICE


०८-जानेवारी-२०२०


राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या माहे मार्च 2020 च्या वेतनातून करावयाच्या अग्रिमाच्या वसुलीबाबत

२६-मार्च-२०२०


मोटार वाहन अग्रीम आदेश – २०१९-२०

२४-मार्च-२०२०


घरबांधणी अग्रिम आदेश – ७६१० दि. २४/०३/२०२०.

२४-मार्च-२०२०


ठेव सलंग्न विमा योजना आदेश दि.२४/०३/२०२०.

१३-मार्च-२०२०


संगणक अग्रिम आदेश दि. 12/03/2020.

०७-जानेवारी-२०२०


घरबांधणी अग्रिमाचे आदेश ७६१० दि. ०७/०१/२०२०

३१-डिसेंबर-२०१९


मोटार वाहन अग्रिम आदेश - ३१/१२/२०१९

२६-डिसेंबर-२०१९


संगणक अग्रिम आदेश दिनांक - २४/१२/२०१९.

२१-डिसेंबर-२०१९


ठेव संलग्न विमा योजना आदेश दिनांक २१.१२.२०१९

२५-नोव्हेंबर-२०१९


घरबांधणी अग्रिम आदेश -७६१०, दिनांक २५/११/२०१९