महाराष्ट्र राज्य पोलीस

HBA / MOTOR CYCLE / COMPUTER WAITING LIST AND SANCTION LIST OF MAHARASHTRA POLICE


०८-ऑगस्ट-२०१९


मोटार वाहन अग्रिम आदेश दिनांक- ०८/०८/२०१९

०८-जुलै-२०१९


घरबांधणी अग्रिम आदेश -७६१०, दिनांक - ०८/०७/२०१९

२१-मे-२०१९


घरबांधणी अग्रीमाचे आदेश. दि .२१/०५/२०१९.

२०-मे-२०१९


घरबांधणी अग्रिमाचे परिपत्रक १६/०५/२०१९

०६-मे-२०१९


शासकिय अधिकारी / कर्मचारी यांना संगणक अग्रिम / मोटार सायकल अग्रिम / घरबांधणी अग्रिम मंजुरीकरिता सन २०१९-२० करिता अनुदानाच्या मागणीबाबत.

१६-एप्रिल-२०१९


घरबांधणी आग्रीमाचे आदेश – १६/०४/२०१९.

०१-एप्रिल-२०१९


मोटार वाहन अग्रीम आदेश - २०१८ -१९ .

३०-मार्च-२०१९


मोटार वाहन अग्रीम आदेश २०१८-१९

२९-मार्च-२०१९


संगणक अग्रीम आदेश - २०१८ - १९ .

२९-मार्च-२०१९


ठेव संलग्न विमा योजना आदेश दिनांक २९.०३.२०१९