महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


०५-जानेवारी-२०१८


सशस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि .०१/०१/२०१६ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची

०४-जानेवारी-२०१८


मुफसल लिपिक संवर्ग सर्व लिपीकांची सेवाजेष्ठता सुची - २०१८.

०१-जानेवारी-२०१६


PROVISIONAL GRADATION LIST OF PSI (ARMOURER) AS ON 01.01.2016

PROVISIONAL GRADATION LIST OF PSI (ARMOURER) AS ON 01.01.2016 TO 31.12.2016

०१-जानेवारी-२०१७


PROVISIONAL GRADATION LIST OF PSI (ARMOURER) AS ON 01.01.2017

PROVISIONAL GRADATION LIST OF PSI (ARMOURER) AS ON 01.01.2017 TO 30.11.2017

GRADATION LIST OF MOTOR TRANSPORT PSI (TECHNICAL) AS ON 01.01.2017

RECEPIT OF ARMED POLICE INSPECTORS'S PROVISINAL GRADATION LIST OF 01-01-2016 TO 30-09-2017

01.01.2017 TO 30.09.2017 RSI ADDITIONAL GRADATION LIST

०१-जानेवारी-२०१६


PROVISINAL GRADATION LIST OF RSI AS ON 01.01.2016