महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


१०-जानेवारी-२०१८


पोमसं यांचा शहर लिपिक संवर्ग - वरीष्ठ स्वीय- सहाय्यक ते लघुटंकलेखक पदाची दि. ०१.०१.२०१८ ची तात्पुरती जेष्ठता सुची

०६-जानेवारी-२०१८


नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची दि. ०१.०१.२०१६

०५-जानेवारी-२०१८


सशस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि .०१/०१/२०१८ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची

०५-जानेवारी-२०१८


सशस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि .०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची

०५-जानेवारी-२०१८


सशस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि .०१/०१/२०१६ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची

०४-जानेवारी-२०१८


मुफसल लिपिक संवर्ग सर्व लिपीकांची सेवाजेष्ठता सुची - २०१८.

०१-जानेवारी-२०१६


PROVISIONAL GRADATION LIST OF PSI (ARMOURER) AS ON 01.01.2016

PROVISIONAL GRADATION LIST OF PSI (ARMOURER) AS ON 01.01.2016 TO 31.12.2016

०१-जानेवारी-२०१७


PROVISIONAL GRADATION LIST OF PSI (ARMOURER) AS ON 01.01.2017

PROVISIONAL GRADATION LIST OF PSI (ARMOURER) AS ON 01.01.2017 TO 30.11.2017