महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


०५-जानेवारी-२०१९


महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप-निरीक्षक (आयुधिक) यांची दि. ०१/०१/२०१६ ची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची.

०५-जानेवारी-२०१९


महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस उप-निरीक्षक (आयुधिक) यांची दि. ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची.

०४-जानेवारी-२०१९


महाराष्ट्र राज्यातील राखीव पोलीस उप-निरीक्षक यांची दि. ०१/०१/२०१६ ची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची.

२८-डिसेंबर-२०१८


बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (अभि.) यांची दिनांक ०१/०१/२०१८ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची.

२४-डिसेंबर-२०१८


बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (वाहतूक) यांची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी दि . ०१.०१.२०१८ .

०१-डिसेंबर-२०१८


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस उप अधीक्षक/सपोअ यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी

२०-नोव्हेंबर-२०१८


सशस्त्र पोलीस उपअधीक्षक / सहायक समादेशक, यांची सेवाजेष्ठ्तासूची दि. ०१/०१/२०१५ ते ०१/०१/२०१८.

१५-नोव्हेंबर-२०१८


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस निरीक्षक यांची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची दि.०१/०१/२०१८.

१८-ऑगस्ट-२०१८


सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल संवर्गातील दि.०१/०१/२०१३, व ०१/०१/२०१४ रोजीच्या अंतिम जेष्ठतासूची.

१५-जून-२०१८


सन – २०१३ च्या अर्हता परीक्षेतील उत्तीर्ण पोलीस कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (provisional) सेवाजेष्ठता यादी (मास्टर लिस्ट).