महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


०६-जानेवारी-२०१८


नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची दि. ०१.०१.२०१६

०५-जानेवारी-२०१८


सशस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि .०१/०१/२०१८ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची

०५-जानेवारी-२०१८


सशस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि .०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची

०५-जानेवारी-२०१८


सशस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि .०१/०१/२०१६ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची

०४-जानेवारी-२०१८


मुफसल लिपिक संवर्ग सर्व लिपीकांची सेवाजेष्ठता सुची - २०१८.

०१-जानेवारी-२०१६


PROVISIONAL GRADATION LIST OF PSI (ARMOURER) AS ON 01.01.2016

PROVISIONAL GRADATION LIST OF PSI (ARMOURER) AS ON 01.01.2016 TO 31.12.2016

०१-जानेवारी-२०१७


PROVISIONAL GRADATION LIST OF PSI (ARMOURER) AS ON 01.01.2017

PROVISIONAL GRADATION LIST OF PSI (ARMOURER) AS ON 01.01.2017 TO 30.11.2017

GRADATION LIST OF MOTOR TRANSPORT PSI (TECHNICAL) AS ON 01.01.2017