महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


०९-मार्च-२०२०


पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक ते लघुटंकलेखक यांची दि. 01/01/2020 ची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची.

०५- फेब्रुवारी-२०२०


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस निरीक्षकांची दिनांक 01/01/2020 ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी.

०५- फेब्रुवारी-२०२०


महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील राखीव पोलीस उपनिरीक्षक यांची दि.01/01/2019 ची अंतिम (FINAL) सेवाजेष्ठतासूची

०५- फेब्रुवारी-२०२०


बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (वाहतूक) यांची दिनांक 01/01/2020 ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची.

०५- फेब्रुवारी-२०२०


बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (अभि.) यांची दिनांक 01/01/2020 ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची.

१७-जानेवारी-२०२०


राज्य पोलीस दलातील नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि. ०१/०१/२०२० ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची .

०४-जानेवारी-२०२०


सहायक समादेश/ सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०१५ ते ०१/०१/२०१८ या कालावधीतील अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची.

२७-डिसेंबर-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ ते ०१/०१/२०२० या कालावधीतील तात्पुर्ती सेवा ज्येष्ठता सूची

१४-जून-२०१९


पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त् (नि:शस्त्र) यांची दि.01/01/2004 ते 01/01/2016 ची अंतिम सेवाजेष्ठतासुची

०१-डिसेंबर-२०१८


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस उप अधीक्षक/सपोअ यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी