महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


११-ऑगस्ट-२०२०


आयुधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांची सेवा जेष्ठता यादी - २०२०

२३-जुलै-२०२०


दि.01.01.2020 रोजीची महाराष्ट्र पोलीस दलातील नि:शस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षकांची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची.

२८-एप्रिल-२०२०


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लिपिक वर्गीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२० ची तात्पुरती जेष्ठता सुची.

०५- फेब्रुवारी-२०२०


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस निरीक्षकांची दिनांक 01/01/2020 ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी.

०५- फेब्रुवारी-२०२०


महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील राखीव पोलीस उपनिरीक्षक यांची दि.01/01/2019 ची अंतिम (FINAL) सेवाजेष्ठतासूची

०५- फेब्रुवारी-२०२०


बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (वाहतूक) यांची दिनांक 01/01/2020 ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची.

०५- फेब्रुवारी-२०२०


बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (अभि.) यांची दिनांक 01/01/2020 ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची.

०४-जानेवारी-२०२०


सहायक समादेश/ सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०१५ ते ०१/०१/२०१८ या कालावधीतील अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची.

२७-डिसेंबर-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ ते ०१/०१/२०२० या कालावधीतील तात्पुर्ती सेवा ज्येष्ठता सूची

१४-जून-२०१९


पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त् (नि:शस्त्र) यांची दि.01/01/2004 ते 01/01/2016 ची अंतिम सेवाजेष्ठतासुची