महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


१९-नोव्हेंबर-२०१९


दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची महाराष्ट्र पोलीस दलातील नि:शस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षकांची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

१३-नोव्हेंबर-२०१९


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट् राज्य, मुंबई यांच्या जिल्हा लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी / कार्यालय अधीक्षक व प्रमुख लिपीक यांची दि.01/01/2019 ची अंतिम जेष्ठता सुची.

१२-जुलै-२०१९


मोटर परिवहन विभागातील पोलीस निरिक्षकांची दिनाक ०१/०१/२०१९ अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

१४-जून-२०१९


पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त् (नि:शस्त्र) यांची दि.01/01/2004 ते 01/01/2016 ची अंतिम सेवाजेष्ठतासुची

३०-एप्रिल-२०१९


आधुनिक सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक व आयुधिक पोलीस हवालदार यांची दिनांक ०१-०१-२०१९ यांची सेवा ज्येष्ठता सुची.

०१-डिसेंबर-२०१८


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस उप अधीक्षक/सपोअ यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी

२०-नोव्हेंबर-२०१८


सशस्त्र पोलीस उपअधीक्षक / सहायक समादेशक, यांची सेवाजेष्ठ्तासूची दि. ०१/०१/२०१५ ते ०१/०१/२०१८.

१५-जून-२०१८


सन – २०१३ च्या अर्हता परीक्षेतील उत्तीर्ण पोलीस कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (provisional) सेवाजेष्ठता यादी (मास्टर लिस्ट).

२५- फेब्रुवारी-२०१८


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मुफसल लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी / कार्यालय अधीक्षक / प्रमुख लिपीक / वरिष्ठ श्रेणी लिपीक व लिपीक टंकलेखकांची दि. ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासुची.

२२- फेब्रुवारी-२०१८


पोलीस महासंचालकांच्या मुफसल लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्चश्रेणी लघुलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक / लघुटंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासुची.