महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


१७-सप्टेंबर-२०१८


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस उप निरीक्षक (तांत्रिक) यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची दि.०१/०१/२०१८

१७-सप्टेंबर-२०१८


पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश (वाहतूक) यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठाता सूची ०१/०१/२०१८

१५-सप्टेंबर-२०१८


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस निरीक्षकांची दिनांक ०१/०१/२०१८ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची.

२८-ऑगस्ट-२०१८


दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची पोलीस उप निरीक्षक (श्वान अध्यापक) यांची अंतरिम सेवाजेष्ठता सूची.

२७-ऑगस्ट-२०१८


पोलीस निरीक्षक, बी.सं.(अभि.) यांची दि.०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची

१८-ऑगस्ट-२०१८


सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल संवर्गातील दि.०१/०१/२०१३, व ०१/०१/२०१४ रोजीच्या अंतिम जेष्ठतासूची.

१६-ऑगस्ट-२०१८


पोलीस निरीक्षक, बी.सं.(अभि.) यांची दि.०१/०१/२०१६ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची

१३-ऑगस्ट-२०१८


दि .०१/०१/२०१६ ते ३१/१२/२०१६ या कालावधीत नियमित नियुक्त झालेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलातील नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांचा समावेश असलेली दि ०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पूरती अतिरिक्त सेवाजेष्ठतासूची.

३०-जुलै-२०१८


आयुधीक सहा. पोलीस उप निरीक्षक व पोलीस हवालदार यांची सेवा ज्येष्ठता यादी.

१८-जुलै-२०१८


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या जिल्हा लिपिक संवर्गातील लिपिक वर्गीय अधिकारी/ कर्मचारी यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची अंतिम ज्येष्ठता सूची.