महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


२२-जानेवारी-२०२०


महाराष्ट्र पोलीस दलातील नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षकांची दि.01/01/2020 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची.

१७-जानेवारी-२०२०


राज्य पोलीस दलातील नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची दि. ०१/०१/२०२० ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची .

१०-जानेवारी-२०२०


राज्य पोलीस दलातील नि:शस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षकांची दि. ०१/०१/२०२० ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची ...

०४-जानेवारी-२०२०


सहायक समादेश/ सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०१५ ते ०१/०१/२०१८ या कालावधीतील अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची.

०३-जानेवारी-२०२०


पोलीस महासंचालक यांच्या मुफसल लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी / कार्यालय अधीक्षक / प्रमुख लिपिक / वरिष्ठ श्रेणी लिपीक व लिपीक टंकलेखकांची दि. ०१/०१/२०२० ची तात्पुरती जेष्ठतासूची.

२७-डिसेंबर-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ ते ०१/०१/२०२० या कालावधीतील तात्पुर्ती सेवा ज्येष्ठता सूची

१४-जून-२०१९


पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त् (नि:शस्त्र) यांची दि.01/01/2004 ते 01/01/2016 ची अंतिम सेवाजेष्ठतासुची

०१-डिसेंबर-२०१८


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस उप अधीक्षक/सपोअ यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी

२०-नोव्हेंबर-२०१८


सशस्त्र पोलीस उपअधीक्षक / सहायक समादेशक, यांची सेवाजेष्ठ्तासूची दि. ०१/०१/२०१५ ते ०१/०१/२०१८.

१५-जून-२०१८


सन – २०१३ च्या अर्हता परीक्षेतील उत्तीर्ण पोलीस कर्मचाऱ्यांची अंतरिम (provisional) सेवाजेष्ठता यादी (मास्टर लिस्ट).