महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


१३-मे-२०१८


पोलीस महासंचालक यांचे शहर लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, स्वीय- सहाय्यक, उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक व लघुटंकलेखक यांची दि. ०१.०१.२०१८ ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासुची.

०५-मे-२०१८


अंतिम एकत्रित सेवाज्येष्ठतासूची सशस्त्र पोलीस निरीक्षक व राखीव पोलीस निरीक्षक दि. ०१ जानेवारी २०१३ ते ०१ जानेवारी २०१८.

२२-मार्च-२०१८


तात्पुरती एकत्रित सेवाज्येष्ठतासूची सशस्त्र पोलीस निरीक्षक व राखीव पोलीस निरीक्षक दि. ०१ जानेवारी २०१३ ते ०१ जानेवारी २०१८.

०८-मार्च-२०१८


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे जिल्हा लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी / कार्यालय अधीक्षक / प्रमुख लिपीकांची दिनांक ०१/०१/२०१८ ची तात्पुरती (PROVISIONAL) ज्येष्ठतासूची.

२५- फेब्रुवारी-२०१८


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मुफसल लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी / कार्यालय अधीक्षक / प्रमुख लिपीक / वरिष्ठ श्रेणी लिपीक व लिपीक टंकलेखकांची दि. ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासुची.

२२- फेब्रुवारी-२०१८


पोलीस महासंचालकांच्या मुफसल लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्चश्रेणी लघुलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक / लघुटंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासुची.

२२- फेब्रुवारी-२०१८


पोलीस महासंचालकांच्या जिल्हा लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्चश्रेणी लघुलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक / लघुटंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासुची.

१४- फेब्रुवारी-२०१८


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील लिपिक वर्गीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१८ ची तात्पुरती जेष्ठता सुची.

२४-जानेवारी-२०१८


नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षक यांची सेवा ज्येष्ठता यादी दि- ०१-०१-२०१७.

१५-जानेवारी-२०१८


पोलीस महासंचालकांच्या जिल्हा लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ स्वीय सहायक / स्वीय सहायक / उच्चश्रेणी लघुलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक / लघुटंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासुची.