महाराष्ट्र राज्य पोलीस

सेवाजेष्ठता यादी


२०-नोव्हेंबर-२०२०


बिनतारी संदेश विभागातील पोलीस निरीक्षक (वाहतुक) यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

२०-नोव्हेंबर-२०२०


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस उप निरीक्षक (तांत्रिक) यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

१९-नोव्हेंबर-२०२०


नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षकांची दि. 01/01/2020 ची अंतिम सेवाज्येष्ठतासूची.

२५-सप्टेंबर-२०२०


नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षक यांची दिनांक - ०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची.

११-ऑगस्ट-२०२०


आयुधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांची सेवा जेष्ठता यादी - २०२०

२३-जुलै-२०२०


दि.01.01.2020 रोजीची महाराष्ट्र पोलीस दलातील नि:शस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षकांची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची.

०४-जानेवारी-२०२०


सहायक समादेश/ सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक यांची दिनांक ०१/०१/२०१५ ते ०१/०१/२०१८ या कालावधीतील अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची.

२७-डिसेंबर-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ ते ०१/०१/२०२० या कालावधीतील तात्पुर्ती सेवा ज्येष्ठता सूची

१४-जून-२०१९


पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त् (नि:शस्त्र) यांची दि.01/01/2004 ते 01/01/2016 ची अंतिम सेवाजेष्ठतासुची

०१-डिसेंबर-२०१८


मोटार परिवहन विभागातील पोलीस उप अधीक्षक/सपोअ यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी