महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


२७-मार्च-२०१८


सहायक पोलीस निरीक्षकांच्या ए.सी.बी. मध्ये बदल्या

२७-मार्च-२०१८


पोलीस निरिक्षक यांच्या ए.सी.बी. मध्ये बदल्या.

२१-मार्च-२०१८


पी.एस.आय. ते ए.पी.आय. वेगवर्धित पदोन्नती.

०१-मार्च-२०१८


वेगवर्दिध पदोन्नती

१७- फेब्रुवारी-२०१८


निःशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक ते निःशस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षक पदोन्नती १७-०२-२०१८

१७- फेब्रुवारी-२०१८


निःशस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षक ते निःशस्त्र पोलीस निरीक्षक पदोन्नती आदेश

१२- फेब्रुवारी-२०१८


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक बदली / प्रतिनियुक्ती शासन आदेश

१७-जानेवारी-२०१८


पोलीस महासंचालकांचा शहर लिपिक संवर्ग – पदोन्नत्या / बदल्या

०९-जानेवारी-२०१८


सन २००० मध्ये झालेल्या विभागीय अर्हताप्राप्त अभावित पोलीस उप-निरीक्षकांना नियमित पदोन्नती देणेबाबत.

०६-जानेवारी-२०१८


पोलिस उपधीक्षक अति.कार्यभार समाजकल्याण अकोला आदेश