महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


२३-ऑगस्ट-२०१९


पोलीस उप निरीक्षक (मोपवि) ते पोलीस निरीक्षक (मोपवि) पदोन्नती आदेश 23.08.2019

२३-ऑगस्ट-२०१९


सशस्त्र सहा. उप निरीक्षक / पोलीस हवालदार ते राखीव पोलीस उप निरीक्षक पदोन्नती आदेश 23.08.2019

२३-ऑगस्ट-२०१९


सशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक ते सशस्त्र पोलीस निरीक्षक पदोन्नती आदेश 23.08.2019

२३-ऑगस्ट-२०१९


राखीव पोलीस उप निरीक्षक ते राखीव पोलीस निरीक्षक पदोन्नती आदेश 23.08.2019

२२-ऑगस्ट-२०१९


भारतीय पोलीस सेवेतील विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना करणेबाबत.

२२-ऑगस्ट-२०१९


भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना करणेबाबत.

२२-ऑगस्ट-२०१९


राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग ) आणि पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि: शस्त्र ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना करणेबाबत.

१४-ऑगस्ट-२०१९


भारतीय पोलीस सेवा आणि राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थपाना / नियुक्ती.

१३-ऑगस्ट-२०१९


भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकारी यांची पदस्थापना

३१-जुलै-२०१९


पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे शहर लिपिक संवर्गातील प्रमुख लिपिक पदोन्नतीचे / बदलीचे आदेश.