महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


१३- फेब्रुवारी-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) बदली आदेश .

१२- फेब्रुवारी-२०१९


राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उपआयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीने पदस्थापना

०२- फेब्रुवारी-२०१९


सार्वत्रिक बदल्या २०१९ करिता माहिती पाठविण्याबाबत - तांत्रिक शाखेतील पोलीस उपनिरीक्षक/पोलीस निरीक्षकांच्या सर्वसाधारण बदल्या

३०-जानेवारी-२०१९


पोलीस उप-निरीक्षक ते सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वेगवर्धित पदोन्नती.

२३-जानेवारी-२०१९


भा.पो.से. / रा.पो.से. सेवेतील पोलीस अधिक्षक / पोलिस उप आयुक्त या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदास्थापना.

२२-जानेवारी-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) / सहायक समादेशक बदली आदेश .

२२-जानेवारी-२०१९


परि. सहायक पोलीस अधीक्षक (भा.पो.से.) / सहायक पोलीस अधीक्षक बदली आदेश.

१४-जानेवारी-२०१९


जिल्हा लिपीक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी आणि कार्यालय अधिक्षक यांचे पदोन्नती व बदलीचे आदेश २०१९.

०४-जानेवारी-२०१९


राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उपआयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बद्दलीने पद्स्थापना.

०४-जानेवारी-२०१९


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि:शस्त्र ) बदली आदेश .