महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


१३-ऑगस्ट-२०२०


पोलीस महासंचालक यांचे शहर लिपिक संवर्गातील लघुलेखकांच्या सर्वसाधारण बदल्या - २०२०.

११-ऑगस्ट-२०२०


पदोन्नती आदेश सशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक ते सशस्त्र पोलीस निरीक्षक दिनांक ११/८/२०२०

११-ऑगस्ट-२०२०


मुफसल संवर्ग प्रमुख लिपिक ते कार्यालय अधीक्षक पदोन्नती .

११-ऑगस्ट-२०२०


जिल्हा व मुफसल लिपिक संवर्ग स्वीय. सहायक /उच्च श्रेणि लघुलेखक/निम्म श्रेणि लघुलेखक/लघु टंकलेखन यांच्या सर्वसाधारण/विनंती बदल्या.

११-ऑगस्ट-२०२०


मुफसल लिपिक संवर्ग प्रशासकीय अधिकारी / कार्यालय अधीक्षक बदली २०२०

११-ऑगस्ट-२०२०


जिल्हा लिपिक संवर्ग कार्यालय अधीक्षक बदली २०२०

०७-ऑगस्ट-२०२०


मफुसल लिपिक सर्वसाधारण/ विनंती बदल्या – २०२०

०७-ऑगस्ट-२०२०


जिल्हा लिपिक सर्वसाधारण/ विनंती बदल्या – २०२०

२८-जुलै-२०२०


पोलीस महासंचालक यांचे शहर लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ श्रेणी लिपिक (अराजपत्रीक, गट-क ) या पदावरील पदोन्नतीचे आदेश

०९-जुलै-२०२०


निःशस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षकांना निःशस्त्र पोलीस निरीक्षक पदी पदोन्नती