महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


२०-मार्च-२०२०


भारतीय पोलीस सेवेतील विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकारी यांची पदोन्न्तीने पदस्थापना

०३-मार्च-२०२०


सर्वसाधारण बदल्या – 2020 : पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) / सहायक समादेशक (सशस्त्र) / मोटार परिवहन / बिनतारी संदेश अभियांत्रिकी यांची बदल्यांबाबत माहिती पाठवणेबाबत.

२९- फेब्रुवारी-२०२०


पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई पदावर भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी यांची पदस्थापना.

२६- फेब्रुवारी-२०२०


भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत.

१३- फेब्रुवारी-२०२०


पदोन्नती वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ते प्रमुख लिपिक

१३- फेब्रुवारी-२०२०


पदोन्नती कार्यालय अधीक्षक अराजपत्रित/ राजपत्रित.