महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


२०-ऑक्टोबर-२०२०


विभागीय अर्हता परीक्षा -२०१३ मधील अंमलदारांना पोलीस उप निरीक्षक पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

१५-ऑक्टोबर-२०२०


राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

१५-ऑक्टोबर-२०२०


भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधिकारी यांची पदोन्नती / बदलीने पदस्थापना.

१५-ऑक्टोबर-२०२०


राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना

१५-ऑक्टोबर-२०२०


भारतीय पोलीस सेवेतील विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्रेणीतील अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापना.

१३-ऑक्टोबर-२०२०


लघुलेखकाचे सर्वसाधारण बदली आदेश- 2020

०९-ऑक्टोबर-२०२०


अपर पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकारी यांची बदलीने / पदोन्नतीने पदस्थापना

०९-ऑक्टोबर-२०२०


विशेष पोलीस महानिरीक्षक व पोलीस उप महानिरीक्षक यांची बदलीने पदस्थापना

०९-ऑक्टोबर-२०२०


भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधिक्षक / पोलीस उप आयुक्त अधिकारी यांची पदोन्नतीने / बदलीने पदस्थापना

०९-ऑक्टोबर-२०२०


पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना