महाराष्ट्र राज्य पोलीस

General Transfers / Promotions


२४-जून-२०१९


पोलीस महासंचालक यांच्या मुफसल लिपीक संवर्गातील वरिष्ठ श्रेणी लिपिक, कनिष्ठ श्रेणी लिपिक, यांच्या विनंती बदल्या -२०१९ व कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ते वरिष्ठ श्रेणी लिपिक यांच्या पदोन्नती.

१५-जून-२०१९


राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त (असवर्ग) या संवर्गातील अधिकाऱ्यास बदलीने पदस्थापना.

१०-जून-२०१९


नि:शस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षकांना नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षक पदी पदोन्नतीबाबत…

०६-जून-२०१९


जिल्हा लिपीक संवर्गातील कार्यालय अधीक्षक यांच्या सर्वसाधारण बदल्या - २०१९

०१-जून-२०१९


पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील कार्यासन अधिकारी / प्रमुख लिपिक / वरिष्ठ श्रेणी लिपिकांच्या सर्वसाधारण बदल्या - २०१९

३१-मे-२०१९


सर्वसाधारण बदली २०१९ – राखीव पोलीस उपनिरीक्षक (कालावधी पूर्ण)

३१-मे-२०१९


सर्वसाधारण बदली २०१९ – राखीव पोलीस उपनिरीक्षक (विनंती)

३१-मे-२०१९


सर्वसाधारण बदली २०१९ – राखीव पोलीस निरीक्षक (कालावधी पूर्ण)

३१-मे-२०१९


सर्वसाधारण बदली २०१९ – राखीव पोलीस निरीक्षक (विनंती)

३१-मे-२०१९


सर्वसाधारण बदली २०१९ - पोलीस उप निरीक्षक, बिनतारी संदेश (वाहतूक) (कालावधी पूर्ण)