महाराष्ट्र राज्य पोलीस

DEPUTATIONS


०६-ऑगस्ट-२०१९


नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड (एन.एस.जी.)

०६-ऑगस्ट-२०१९


सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमी, हैद्राबाद येथे सहायक संचालक (SCIENTIFIC AIDS) या पदावर प्रतिनियुक्ती बाबत

०५-ऑगस्ट-२०१९


स्पेशल डायरेक्टर, इन्फोर्समेन्ट येथे प्रतिनियुक्तीबाबत

०५-ऑगस्ट-२०१९


एन. आय. ए. येथे प्रतिनियुक्तीबाबत

०५-ऑगस्ट-२०१९


राखीव बटालीयन पान्डेचरी येथे प्रतिनियुक्तीबाबत