महाराष्ट्र राज्य पोलीस

Charge Taken / Handed Over१९-ऑक्टोबर-२०२०


रा.रा.पो. बल ११, समादेशक.

१६-ऑक्टोबर-२०२०


अतिरिक्त कार्यभार.

१६-ऑक्टोबर-२०२०


रा.रा.पो बल ३, समादेशक .

१६-ऑक्टोबर-२०२०


पोलीस अधीक्षक - नागपूर लोहमार्ग .

१५-ऑक्टोबर-२०२०


रा.रा.पो बल २ - समादेशक.

१३-ऑक्टोबर-२०२०


पोलीस अधीक्षक - परभणी.

०९-ऑक्टोबर-२०२०


पोलीस अधीक्षक - सातारा.